Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller för dig som vill ansöka en tjänst som hanteras av Skandinaviska Områdesskydd AB. Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att Skandinaviska Områdesskydd AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Allmänt

Skandinaviska Områdesskydd AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och underlätta rekryteringar i vår verksamhet.

Insamling av personuppgifter

Skandinaviska Områdesskydd AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skickar in, eller för de personuppgifter som kommer oss tillhanda genom tredje part tex. LinkedIn.

Personuppgifter

För att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen under och efter rekryteringsprocessen behöver vi kunna processa och lagra din data. De behandlade personuppgifterna delas även med Skandinaviska Områdesskydd ABs kunder i rekryteringsprocessen.

Vi processar och lagrar följande data:

Vissa kontroller som exempelvis bakgrundskontroll och tester, kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. För dessa kontroller kommer du att alltid lämna ett särskilt samtycke innan utförandet.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Skandinaviska Områdesskydd AB behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Skandinaviska Områdesskydd AB behandlar dina personuppgifter för att kunna:

Samtycke från den registrerade

Du samtycker till att Skandinaviska Områdesskydd AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera rekryteringen. Du samtycker till att personuppgifter samlas in när du gör en ansökan och lägger till personuppgifter om dig själv, personligen eller genom att använda en tredje part (som t ex LinkedIn). Du samtycker också till att vi samlar in offentligt tillgänglig information om dig och sammanställer dem för rekryteringsändamålet. Som sökande samtycker du till att Skandinaviska Områdesskydd AB spar personuppgifterna så länge som krävs i hänsyn till gällande svensk lagstiftning.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss (se stycket om Dina rättigheter).

Lagring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES.

Hur länge behandlas personuppgifterna? 

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en arbetssökande kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra dina personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

Vid upphörande av samtycke behåller vi dina uppgifter i två år från ditt senaste ansökningsdatum som bevisföring av en rättvis rekryteringsprocess, i enlighet med Diskriminationsombudsmannens rekommendationer och direktiv, därefter anonymiseras dina personuppgifter och all data som identifierar dig raderas.

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att begära ut dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta gör du genom att skriftligen underrätta oss, se kontaktuppgifter i slutet av denna policy. Du har rätt till att utan kostnad begära ut en kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dig. Du har även rätt att kräva radering eller begränsning i behandling av dina personuppgifter. Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av tjänster. Vi kan även komma att behöva överföra dina personuppgifter om det enligt lag krävs av myndigheter. Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för och har personuppgiftsbiträdesavtal med.

Aggregerad data

Vi kan komma att dela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

Cookies 

När du navigerar på hemsidan kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid navigering. Vi använder cookies för att underlätta din användning av våra tjänster samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om hur du hittade hit. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra vår sida och tjänster. Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i din enhet.

Ändringar i integritetspolicyn

Skandinaviska Områdesskydd AB förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa på Skandinaviska Områdesskydd ABs hemsida. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Skandinaviska Områdesskydd ABs personuppgiftsbehandling.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

Skandinaviska Områdesskydd AB

info@skandinaviska.nu